Profesjonalna i kompleksowa obsługa prawna

RODO

Kancelaria – Łomża.

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zw. dalej „RODO”), Kancelaria przedstawia poniżej informację, stanowiącą realizację obowiązku zawartego w art. 13 RODO.

1. Administratorem Państwa danych będzie Radca Prawny Ewa Konopka, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego Ewa Konopka z siedzibą w Łomży, ul. Polowa 9.
(zw. dalej „Kancelarią”),

2. Dane kontaktowe Administratora:
kancelaria-ekonopka@wp.pl,
ul. Polowa 9, 18-400 Łomża

3. Przetwarzanie danych osobowych nastąpi jedynie w celu świadczenia na Państwa rzecz usług prawnych, polegających na szeroko rozumianym doradztwie prawnym oraz reprezentowaniu Państwa przez Kancelarię przed organami, sądami i instytucjami na terenie RP. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt b, c, d, f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Kancelaria przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
– dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
– dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
– dane identyfikacji podatkowej;
– dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
– dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
– dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
– dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
Ponadto Kancelaria może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

5. Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia świadczenia pomocy prawnej, a następnie przez okres odpowiadających okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych z tytułu odpowiedzialności radcy prawnego za świadczenie pomocy prawnej, przedawnienia karalności i przedawnienia dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 70 ustawy o radcach prawnych (Dz.U.2017.1870 j.t.). Jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 j.t.)

6. Zgodnie z postanowieniami RODO odbiorcami danych mogą być podmioty takie jak :
– współpracujący z kancelarią adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
– nabywcy wierzytelności kancelarii;
– podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
– biura informacji gospodarczej;
– podmioty świadczące usługi;
• informatyczne oraz nowych technologii;
• płatnicze;
• księgowo-finansowe;
• audytorskie i kontrolne;
• windykacyjne;
• drukarskie;
• niszczenia dokumentów;
• pocztowe oraz kurierskie.

7. Od chwili podania Kancelarii danych osobowych, maja Państwo prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), chyba że przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta lub w innych wypadkach przewidzianych w RODO i ustawach zmieniających.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla świadczenia usług przez Kancelarię w Państwa imieniu.

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Radca Prawny i Adwokat korzystają z wyłączeń przewidzianych w RODO m.in. z uwagi na obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz ze względu na konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta

Radca Prawny w Łomży

Ewa Konopka

Zapraszam